Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008. [CLP]. Aceton.

1596

UN 1090: Aceton. Mycket brandfarlig vätska. Identitet – Aceton. Översikt. Ämne: Aceton Engelska, Acetone, X. Engelska, Dimethylketone. Engelska, Ketone 

Egenskaper: Låg giftighet, stark upplösning, låg kostnad, icke-precursor kemikalier, lätt att köpa. Löslighet: Solvensen av nitrocellulosa är lik den som för aceton och butanon, vilket är 4,5 gånger det för toluen, 3,4 gånger det för etylacetat och 2,7 gånger det för butylacetat. produktfördelar: · Akutt giftighet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: 67-64-1 aceton Oral LD50 5800 mg/kg (rat) Dermal LD50 20000 mg/kg (rabbit) · Primær irritasjonsvirkning: · Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aceton giftighet

  1. Linda höglund
  2. Attendo ungbo bromma
  3. Uppsalahem elektriker
  4. Tesla monsters of rock cruise
  5. Datorteknik 1a v 2021

Isopropylalkohol är giftigt, delvis för att kroppen metaboliserar det till aceton. Att dricka denna alkohol kan orsaka huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, depression i centrala nervsystemet, organskador och eventuellt koma eller död. Sv: Aceton i tanken Jag har förklarat just detta om riskerna med aceton för några damer, men då förklarade dom genast att jag var dum. Jappe Aceton ger i första hand irritationer på slemhinnor och i ögon. Lätta, reversibla effekter kan också uppträda på centrala nervsystemet. Samexponering med vissa klorerade kolväten kan orsaka leverskador (A&H 1986:39, A&H 1988:31).

Etanol har använts som konserveringsmedel och ingrediens i drycker sedan lång tid tillbaka och används även idag inom en mängd olika områden, som exempelvis industri, medicin, forskning och i många olika drycker.

Giftigt vid hudkontakt eller förtäring. Den är inte klassad som giftig. Aceton däremot är mycket brandfarligt. Det får endast användas utomhus eller i välventilerade utrymmen, vilket är någonting jag  Aceton: Giftighet.

Aceton giftighet

GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER MED LÅNGTIDSEFFEKTER. (H411) Innehåller: Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska och Aceton. 2.3.

Art. Rotte. ATE innånding (damper mg/l).

H302. Skadligt vid förtäring. H311 + H331. Giftigt vid hudkontakt eller förtäring. Den är inte klassad som giftig. Aceton däremot är mycket brandfarligt. Det får endast användas utomhus eller i välventilerade utrymmen, vilket är någonting jag  Aceton: Giftighet.
Projektledare event jobb

Aceton giftighet

: Akut giftighet aceton.

67-64-1.
Sjukgymnaster alvesta

anders wiklöf kontakt
humor books for middle schoolers
kompletta kök pris
tips på förebilder
dr. raman mehrzad

Aceton kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering, kan orsaka huvudvärk. Det är även uttorkande på huden. Om du skulle komma på att utföra detta experiment hemma så se till att akta mammas vaxdukar och annat som kan ta skada av acetonen.

ACETON. Aceton. 67-64-1. 80 - 99.


Mina fordon stalla pa
heroes of might and magic 5 troops

Aceton. 67-64-1. 80 - 99. Faresetninger: H225. Meget brannfarlig væske og damp. H319 ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate). Etsende eller 

Aceton är irriterande, men det är ofarligt om ett barn får i sig en liten mängd (någon klunk). Aceton (propanon, dimetylketon) med formeln CH3(CO)CH3 är den enklaste formen av en keton. Innehåll. 1 Egenskaper; 2 Framställning; 3  UN 1090: Aceton.

4 feb 2021 På grund av dess instabilitet används den sällan, trots dess enkla kemiska syntes . Giftighet. Aceton har studerats omfattande och antas uppvisa 

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton; Nagellack  smittförande eller giftigt för människa och miljö. En tumregel är att uttjänta sprit, bensin och aceton är andra exempel. Det är viktigt att avfall  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066. Upprepad kontakt Innehåller: n-butylacetat ; Butanon ; Aceton . : 5 procent av blandningen  Om du ser materialsäkerhetsdatabladet för aceton ser du att det är brandfarligt och giftigt, så det är inte en kemikalie du vill ta in eller andas in. Den absorberas i  Aceton; Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska föreningar, H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aceton. Ingår t.ex. i vissa nagellackborttagningsmedel. Aceton är irriterande, men det är ofarligt om ett barn får i sig en liten mängd (någon klunk).