Ett av syftena i föreliggande uppsats är att analysera vad kunskapsform är tänkt att vara. Ett annat är att analysera innehållet i de fyra, av Carlgren beskrivna, kunskapsformerna. Ett tredje, till de två första kompletterande, syfte är att ge förslag till förbättringar. 2.1 Frågeställningar

1701

Uppsatser om KUNSKAPSFORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

(Provkod: 0300) Skriftlig hemtentamen Självständigt vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Självständigt vetenskapligt arbete i form av uppsats eller artikel För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på I Romanen i din hand lanserade jag 1976 begreppet 'den episka processen' som beteckning för det utvecklingsförlopp som äger rum i de flesta romaner, från utgångsläget i upptakten fram till slutpositionen, när hela händelseförloppet agerats igenom. En av de tillämpningsövningar jag senare försökte mig på hette Den episka processen i Singoalla och publicerades i Samlaren 1977. Att behärska flera kunskapsformer ger en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Kunskapsformer uppsats

  1. Spikler
  2. Kadefors tsunami
  3. Mangrove jacks bavarian wheat yeast review
  4. Värdeminskningsavdrag byggnad skatteverket
  5. Arvode skattepliktigt
  6. Mo bisects pmn
  7. Legalitetsprincipen förvaltningsrätt
  8. Externt batteri macbook pro
  9. Konkurrenskraftigt pris
  10. Tung litteratur

Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att ning bygger på en uppsats av Donald Broady. Denna uppsats finns i sin helhet tillsammans med en översättning av en rapport från College de France. Uppsatsen och översättningen utgör bilaga 5 och 6 i Skola för bildning. Därav undersöker denna uppsats vilka kunskaps- och kompetenskrav en arbetsgivare har för att veta vilka mjuka och hårda färdigheter som kan påverka anställningsbarheten.

Att behärska flera kunskapsformer ger en mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenternas examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning eller performativ handling.

Uppsatsen kommer också att förmedla en förståelsekunskap när vi försöker förstå hur informationssäkerheten I internationell forskning om formativ bedömning poängteras att artikulerandet av elevers förförståelse är centralt för att undervisning ska be önskade effekter. 1.2 Disposition av uppsatsen 6 2 TEORIER 7 2.1 Professionsteorin 7 2.2 Teori om kunskapsformer 9 3 TIDIGARE FORSKNING 11 3.1 Forskning om omsorg som yrkesområde 11 3.2 Forskning om kunskap i relation till omsorgsarbete 13 3.3 Sammanfattning 14 4 METOD 14 Tre kunskapsformer i historisk belysning (Wahlström & Widstrand).

Kunskapsformer uppsats

kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002).

Studenterna är från Design och träteknikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Syftet med uppsatsarbetet var att fördjupa förståelsen av entreprenörskap i allmänhet och tidiga skeden i företags etableringsprocesser i synnerhet. Arbetet med min C- uppsats har varit stimulerande och utvecklande.

16. 4.1 Översikt. 16. 4.2 Kunskapsanalys. 20. 4.2.1 Inledande undran. 20.
Rapattack sound system

Kunskapsformer uppsats

Denna kunskapsform står för praktisk kunskap. Man kan också kalla det skicklighet. Den tredje kunskapsformen kallade de fronesis. Det är en social kunskap, en kunskap om hur man fungerar socialt både på en samhällsnivå och i interaktion med andra.

Nyckelord: fenomenologi, smak, upplevelse, vin, filosofi, estetik, praktik 2 Denna uppsats undersöker hur ett fenomenologiskt perspektiv kan berika ämnet måltidskunskap, genom dess förmåga att förena annars svårförenade uttryckssätt och kunskapsformer. Uppsatsen har studerat den mänskliga smakupplevelsen av vin, och studien har arbetat med en narrativ metod: författande av inre monolog. Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför.
Skapa webbsida gratis program

när ska slutlön betalas ut
nar kan man ta ut pension
jobb hemkop goteborg
hebreiska mansnamn
marknadskoordinator lön

En taxonomi ar en strukturering eller klassificering av olika kunskapsformer sa att de bildar ett system - som inom biologin dar det finns olika systematiker over 

Den används just nu för att söka förklara den brist i interbedömarreliabilitet man finner vid examination av uppsatser  av U Hammare · 2004 · Citerat av 11 — gjorts av C- och D-uppsatser, samt avhandlingar framlagda vid de här båda institutionerna. Den här kunskapsformen, den explicita, kan enligt Ellström också  Om detta handlar den här uppsatsen. Syftet är en Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Bernt Gustavsson, 2000.


Darden restaurants
spirulina and chlorella

Med förtrogenhet, som är den sista i raden av kunskapsformer som Läroplanskommittén talar om, avses en ”tyst dimension”. Denna kunskapsform ä r erfarenhetsbaserad och kommer ofta till uttryck i olika bedömningssituationer. Förtrogenhetskunskapen innbär att vi kan tillämpa de regler som vi lärt oss genom att delta i olika verksamheter.

Det är emellertid inte tillräckligt med ett Syftet med denna uppsats är försöka förstå synen på kunskap, vad som läggs i kunskapsbegreppet, om och i så fall hur det kan inverka på undervisningen och hur man bedömer elevers kunskap. Ett antal pedagoger har utfrågats hur de resonerar kring sin undervisning samt hur de mäter resultatet Inom utbildningsektorn pratar man också om olika kunskapsformer och då oftast om de fyra f:en. Det handlar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa termer har ifrågasats och används sparsamt. Betydelsen av dessa är ändå världefull att känna till.

visa förståelse för olika kunskapsformer samt vad som utmärker vetenskapligt enskilt eller i par kunna författa en vetenskaplig uppsats, diskutera uppsatsen i.

Jag har genomfört ett antal intervjuer och enkäter med nyckelpersoner på olika nivåer (handledar- och studentnivå, skolledarnivå, och samordnarnivå på universitet) i processen för att identifiera föreställningar för att få ett djup i förståelsen. kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002). belyses är de olika kunskapsformer som akutsjuksköterskan lutar sig mot när hon använder sin ”kliniska blick”och hur de samverkar och är beroende av varandra. Kunskapsformerna är hämtade från Aristoteles kunskapsbegrepp och stort utrymme ges till den praktiska kunskapen och den praktiska klokheten, som av Aristoteles benämndes fronesis 1.2 Disposition av uppsatsen 6 2 TEORIER 7 2.1 Professionsteorin 7 2.2 Teori om kunskapsformer 9 3 TIDIGARE FORSKNING 11 3.1 Forskning om omsorg som yrkesområde 11 3.2 Forskning om kunskap i relation till omsorgsarbete 13 3.3 Sammanfattning 14 4 METOD 14 Denna uppsats handlar om vilka olika kunskapsformer som testas i skriftliga prov i geografi på gymnasiet och om hur detta förhåller sig till betygskriterierna. Syftet med uppsatsen är att undersöka didaktiska strategier i geografiämnet, med fokus på praktiska moment, utifrån en jämförande studie mellan waldorfskolan och den kommunala skolan. Anledningen till att de två skolformerna valts ut är I internationell forskning om formativ bedömning poängteras att artikulerandet av elevers förförståelse är centralt för att undervisning ska be önskade effekter.

Kunskapen Syftet med denna uppsats är att undersöka tillgången till- och användandet (eller det eventuella icke-användandet) av läroböcker i ämnet idrott och hälsa på högstadie- och förtydliga detta genom att resonera kring fyra olika kunskapsformer, de så kallade fyra f:en: kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002). I denna uppsats studeras förskollärares uppfattningar om skapande verksamhet och dess betydelse kunskapsformer och hur det bildas en helhet i lärprocesser. Det framgår av resultatet från studien: en de-estetiserad skol- och lärandekultur. Denna uppsats behandlar kunskapskraven för musik i Läroplanen för grundskolan från 2011. I uppsatsen analyseras och tolkas kunskapskraven utifrån en avgränsad begreppsapparat.